Μοντέλα Πρόβλεψης και εφαρμογή -Internet Marketing

 

Η μέθοδος και η τεχνική πρόβλεψης αποτελεί μια πολύ δύσκολη και επίπονη εργασία. Για να είναι σωστή δεν βασίζεται στην διαίσθηση αλλά στην ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

Σαν εταιρεία (www.egrowth.gr) έχουμε αναπτύξει μοντέλα πρόβλεψης ανάλογα με την ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε.

Το μοντέλο μας βασίζεται στην επιστημονική γνώση που διαθέτουμε , στην γνώση προγραμματισμού Python & R για ανάλυση δεδομένων ( Big data )    , στη σωστή ανάλυση , παρακολούθηση , αναπροσαρμογή όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφαρμογή.

Έχει αξιοπιστία 94,5% στην πρόβλεψη των εσόδων , ακόμη και την φετινή δύσκολη περίοδο. Έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζετε με μεγάλη επιτυχία σε ξενοδοχεία και σε e shops.

Αν το μοντέλο πρόβλεψης συνδυαστεί με την μοντέλο αγοράς διαφημίσεων που επίσης έχουμε αναπτύξει ( θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο μας ) τότε τα αποτελέσματα μιας digital διαφήμισης είναι συνεχώς ανοδικά και μεγαλύτερα κάθε προσδοκίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα e-shops που έχουμε στον λογαριασμό μας τα οποία με κόστος ετησίας διαφήμισης  125.0000€  κατορθώνουν να φέρουν μέσο όρο  εσόδων 3.000.000 € .

Υπάρχει και μια λαμπερή εξαίρεση στον λογαριασμό μας με ετήσια έσοδα 9.000.000€  και κόστος ετήσιας διαφήμισης 150.000 €

Κατ’ αρχήν πριν ξεκινήσουμε να πούμε μια και μεγάλη αλήθεια η οποία αποτελεί και την βάση κάθε ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ. Ανάλυση δεδομένων ποσοτικών και ποιοτικών. Χωρίς ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων κάθε πρόβλεψη εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό λάθους και αβεβαιότητας.

Ανάλογα με το είδος της πρόβλεψης χρησιμοποιούμαι :

  • την μέθοδο ανάλυσης του οικονομικού δείκτη που βασίζεται σε ορισμένους δείκτες που επηρεάζουν τις συνθήκες στην αγορά. Μετά από διεξοδική μελέτη των οικονομικών δεικτών, γίνεται η πρόβλεψη.
  • Την μέθοδο ιστορικών πωλήσεων η οποία ορίζει την πρόβλεψη πωλήσεων για το επόμενο έτος σε σχέση με τις πραγματικές πωλήσεις του τρέχοντος έτους βάση της ανάλυσης του οικονομικού δείκτη ή με βάση τον κυμαινόμενο μέσο όρο των πωλήσεων για αρκετά τελευταία χρόνια.
  • Την μέθοδο της Στατιστικής ανάλυσης η οποία προβλέπει τις πωλήσεις με μέθοδο στατιστικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως:
  • Ανάλυση χρονοσειρών, αναλύοντας Μακροπρόθεσμες τάσεις(Ι) , Επιχειρηματικές κυκλικές κινήσεις (Κ) , Εποχιακές παραλλαγές (L) και  Ανώμαλη και περιστασιακή διακύμανση (M).

Επομένως Πωλήσεις = Ι x K x L x M

Ανάλυση παλινδρόμησης προσδιορίζοντας τις μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις της εταιρείας , προσδιορίζοντας ή εκτιμώντας τις αξίες των μεταβλητών που σχετίζονται με τις πωλήσεις της εταιρείας .

  • Μέθοδος κορυφαίων δεικτών , οι οποίοι είναι βασικοί δείκτες που αποδεδειγμένα επηρεάζουν τις πωλήσεις των επιχειρήσεων που διαφημίζουμε . Μελετάμε τις τάσεις και τις χρονοσειρές τους για να δούμε πως τις επιπτώσεις τους στις πωλήσεις. Όπως είναι φανερό οι κορυφαίοι δείκτες , όπως η ζήτηση , το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα , η ποιότητα ζωής κ.λ.π είναι υπεύθυνοι για την αλλαγής τις πωλήσεις.

Διαφέρουμε και υπερτερούμε σε σχέση με άλλα Digital Agency γιατί δεν εργαζόμαστε με την Διαίσθηση ή την Εμπειρία μόνο.

Εργαζόμαστε με την Εμπειρία συγχρόνως με την ανάλυση δεδομένων , την πρόβλεψη και την μαθηματική μέθοδο που έχουμε αναπτύξει και η οποία μας δίνει την πληροφορία πότε είναι η κατάλληλη περίοδο να διαφημιστούμε , επιλέγοντας το κοινό , τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις προτιμήσεις του.

Internet Growth Digital Marketing Agency

#InternetGrowthDigitalMarketing , #InternetGrowthAgency , #InternetGrowth , #egrowthDigitalMarketingAgency , #egrowthgr

.